گیاه پوتوس

96,000 تومان

پتوس ها، درمنازل به راحتی قابل نگهداری هستند. نیاز به نور مستقیم خورشید ندارند، ودر صورت دریافت نور مستقیم، آفتاب سوختگی بصورت تاول و سوختگی روی برگ هانمود پیدا می کند.

موجود

گیاه پوتوس
گیاه پوتوس

96,000 تومان