گیاه بابا آدم | سایز متوسط

875,000 تومان

زادخواست اصلی این گیاه قسمت های جنوب و جنوب شرقی آسیا می باشد. لازم به ذکر است در کشور ما گیاه بابا آدم را با نام های فیل گوش، گوش فیلی یا آلوکازیا نیز می شناسند.

موجود

گیاه بابا آدم سایز متوسط
گیاه بابا آدم | سایز متوسط

875,000 تومان