>

گیاه آرالیا

56,000 تومان

گیاه آرالیا جزء گیاهان مقام به نور کم ، مناسب برای منزل و نامناسب برای ادارات و کارخانجات به علت حساسیت به سرما می باشد.

گیاه آرالیا
گیاه آرالیا

56,000 تومان