کود باسیلار ردسا یک محصول کاملا اختصاصی برای تحریک رشد ریشه و همچنین افزایش مقاومت ریشه ها به انواع بیماری های قارچی و باکتریایی می باشد این محصول حاوی باکتری های فعال و سایر عواملی است که در مقاومت درونی ریشه و همچنین ایجاد سپر دفاعی در برابر ورود بیماری به ریشه ها موثر است. در مناطق جنوب کشور که به قارچها و سایر عوامل بیماری زا آلوده هستند توانسته طیف متعددی از بیماری ها را کنترل و میزان خسارت را کاهش دهد.