بذر خیار استاندارد و اصلاح شده

10,000 تومان

کاشت و به خصوص برداشت محصول از ابتدا می تواند حس لذتبخشی برای هر کسی باشد. اینکه بذر گیاهی را خودتان بکارید و شاهد رشد آن در طول زمان باشید، از آن مراقبت کنید تا محصول برداشت کنید، بسیار حس زیبایی است.

بذر استاندارد و اصلاح شده خیار را می توانید از وبسایت گلگونه خریداری کنید.

بذر خیار استاندارد و اصلاح شده
بذر خیار استاندارد و اصلاح شده

10,000 تومان